KONTRAKT WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOLINA KRASNOLUDKÓW” W MIEDZIANEJ GÓRZE

1. Jesteśmy dla siebie życzliwi.

 

2. Wspieramy się w swoich działaniach wychowawczych dla dobra dziecka.

 

3. Wspólnie poszukujemy sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

 

4. Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie i spostrzeżenia innych.

 

 

RODZICE

 

 1. Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a nauczycielem dokonywane są bez obecności dzieci.

 

 1. Znamy i respektujemy obowiązujący w przedszkolu ROZKŁAD DNIA.

 

 1. Unikamy sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi np. przynoszenia drogich gadżetów, zabawek.

 

 1. W celu jak najlepszego poznania i edukacji dziecka rodzice dostarczają nauczycielowi informacji dotyczących zdrowia fizycznego, problemów wychowawczych i rozwojowych niezbędnych do prawidłowej pracy edukacyjnej z dzieckiem. Dostarczone informacje o dziecku są poufne i będą wykorzystywane przez nauczyciela tylko do uzgodnionej z rodzicami pracy z dzieckiem.

 

 1. Dziecko odbierają wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie), lub pisemnie upoważnione przez nich osoby.

 

 1. Dziecko nie będzie wydawane osobie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub której zachowanie budzi niepokój nauczyciela o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. W takim wypadku nauczyciel powiadomi innego upoważnionego opiekuna o zaistniałej sytuacji oraz poprosi o odebranie dziecka.

 

 1. Rodzice w miarę możliwości biorą aktywny i czynny udział we wszystkich uroczystościach przedszkola.

 

 1. Rodzice mogą zgłaszać nauczycielowi swoje propozycje zajęć oraz uwagi dotyczące pracy przedszkola.

 

 1. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

 1. Rodzice mają obowiązek poinformowania nauczycieli lub dyrektora o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w placówce. (Monitorowanie przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole).

 

 1. Rodzice przestrzegają godzin pracy przedszkola i odbierają punktualnie swoje dzieci .

 

 1. Dzieci chore powinny pozostawać w domu i nie uczestniczyć w zajęciach.

 

 1. Dziecko powinno mieć schludne, czyste ubranie i obuwie umożliwiające nieskrępowany udział w zajęciach oraz ubranie dodatkowe na wypadek zabrudzenia, zamoczenia, itp.

 

 

NAUCZYCIEL

 

1. Dba o bezpieczeństwo dzieci

 

2. Jest konsekwentny w egzekwowaniu przestrzegania przez dzieci norm i zasad zachowania ustalonych w przedszkolu

 

3. Uczy dzieci tolerancji i szacunku dla innych również poprzez własny przykład.

 

4. Traktuje wszystkie dzieci jednakowo ( nie faworyzuje nikogo)

 

5. Szczególną uwagę przywiązuje do kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego – nie wyręcza, pomaga w rozwijaniu samodzielności.

 

6. Rozwija u dzieci umiejętność rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami.

 

7. Jest cierpliwy i wyrozumiały.

 

8. Stosuje nagrody lub upomnienia.

 

9. Stosuje indywidualizację w pracy z dziećmi.

 

10. Przestrzega ustaleń zawartych z rodzicami.

 

11. Przywiązuje dużą wagę do rozwijania u dzieci zdolności artystycznych ( muzycznych, plastycznych, recytatorskich)

 

12. Informuje rodziców o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu - jego sukcesach i problemach - podczas organizowanych zebrań bądź w trakcie konsultacji indywidualnej.

 

13. Informuje rodziców o organizowanych zajęciach, programach, akcjach poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w szatni.

 

14. Podejmuje działania związane z zapewnieniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej w razie zaistniałej potrzeby.

 

15. Planując zajęcia kieruje się zainteresowaniami i potrzebami dzieci.

 

16. Angażuje dzieci do różnego rodzaju konkursów, przedstawień teatralnych .

 

17. Przestrzega zasady poufności.

 

 

 

 

 

ZASADY WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA

 

1. Rodzice/Opiekunowie i Nauczyciele są równoprawnymi partnerami.

 

2. Problemy wychowawcze dziecka powinny by rozwiązywane wspólnie i w atmosferze wzajemnego szacunku.

 

3. Uwagi dotyczące dziecka są uwagami konstruktywnymi.

 

4. Obie strony przestrzegają poufności przekazywanych informacji.

 

 

 

 

USTALENIA KOŃCOWE

 

 • Kontrakt obowiązuje obie strony.

 

 • Kontrakt jest modyfikowany w miarę potrzeb, za zgodą obu stron.

 

 • Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

 

 • Wspólnie kierujemy się dobrem dziecka.